Události

Nadcházející události

2024

16. 06. 2024 neděle ve 14:00, Jablunkov, Lasek Miejski, Jurowice. Zveme členy Katyňské rodiny s rodinnými příslušníky, přáteli či doprovodem na neformální setkání s opékáním buřtů. Každý účastník si přinese vlastní zásoby (špekáčky, chléb apod.). V případě nepříznivého počasí se setkání uskuteční v Domě PZKO Jablunkov.

20. 09. 2024 (pátek) v 10 hodin v sále KaSS Střelnice vás zveme na multimediální prezentaci “Historie katyňského masakru”, kterou připravil správce našich webových stránek Tomasz Ryłko. Přednášku, s níž od roku 2021 oslovujeme starší ročníky PSP na Zaolší, povede předseda představenstva naší Rodiny Jan Ryłko.

08. 11. 2024 (pátek) se uskuteční Slavnostní akademie u příležitosti 106. výročí znovuzískání nezávislosti Polska, kterou pořádá naše Rodina. Přípravy byly zahájeny, konkrétní informace o programu poskytneme včas.

06. 12. 2024 (pátek), v 10 hodin v sále KaSS Střelnice vás pozveme na výroční členskou schůzi spojenou s předvánočním setkáním.

Minulé události

2024

25. 05. 2024 v 9:00 hodin se u Katyňských pamětních desek na Konteszynci v Českém Těšíně se ozvalo dunění více než 40 motocyklů. Dostavili se účastníci Mezinárodního motorkářského srazu Katyň na Těšínském Slezsku v čele s Miroslavem Wenglorzem, místopředsedou představenstva sdružení. Přijeli, aby se setkali s členy Katyňské rodiny v ČR a společně položili květiny k pamětním deskám. Doprovázela je delegace naší Rodiny ve složení: manželé J.J.Broda, T.Z.Chorzempa, Jolanta Hokowa, Jadwiga Olszarowa, Jadwiga Palowska, J.S.Pindejovi, Krystyna Roszak a Helena Vittová s dcerou Ilonou Niemczykovou. Účastníky setkání jménem představenstva Katyňské rodiny v ČR je přivítal Jan Broda. Pak vystoupil M. Wenglorz a po jeho projevu následovala společná modlitba.

Toto setkání vždy provází přátelská atmosféra a pozitivní emoce. Všem, kteří s námi v tento vyjímečný den byli, vyjadřujeme naše poděkování. Zpráva: J. Broda

06. 05. 2024 se u Katyňských pamětních desek na Konteszynci v Českém Těšíněsešli členové Katyňské rodiny v České republice a pozvaní hosté, aby se zúčastnili slavnostního aktu u příležitosti podpisu Ústavy 3. května, Dne státní vlajky, Dne Poláků v zahraničí, konce druhé světové války. Vzpomínalo se také na 80. výročí bitvy u Monte Cassina.

Přítomné přivítal předseda představenstva KR Jan Rylko. Generální konzulka Polské republiky v Ostravě Izabella Wołłejko-Chwastowicz zaslala dopis týkající se výše uvedených výročí, který přečetla vicekonzulka Marzena Karwowska. Mateo Rucki, žák Polského gymnázia J. Słowackého v Českém Těšíně, přednesl báseň Felixe Konarského “Czerwone maki na Monte Cassino”.

Po zaznění “Roty” se všichni odebrali do KaSS Střelnice, kde se v oslavách pokračovalo.

02. 05. 2024 jsme oslavili Den státní vlajky a Den Poláků v zahraničí. Význam tohoto svátku podtrhla návštěvou Zaolší předsedkyně polského Senátu Małgorzata Kidawa-Błońska. Katyňskou rodinu v České republice, jak v zahradách polského konzulátu v Ostravě, tak na setkání s předsedkyní Senatu, zastupovali předseda představenstva Jan Ryłko a Marian Pijarski.

Setkání s paní předsedkyni Małgorzatou Kidawou-Błońskou se uskutečnilo v Domě PZKO v Českém Těšíně – Mostech, kde měli zástupci všech organizací na Zaolší jedinečnou příležitost představit paní předsedkyni nejen své úspěchy, ale i strasti, které často brání realizaci každodenních aktivit. Jan Ryłko, předseda představenstva naší Rodiny, měl možnost seznámit paní předsedkyni s naším posláním a předal jí naši dvoujazyčnou brožuru “Katyň – paměť národa”. Výjimečný host, jelikož je druhou nejvýznamnější veřejnou osobností v Polsku, v doprovodu senátorky Haliny Biedové nás všechny ujistil, že návrat záštity polské komunity v zahraniči do lůna polského Senátu učiní péči o polskou komunitu hmatatelnější.

11. 04. 2024 v 10:00 hodin jsme u Katyňských pamětních desek na Konteszynci v Českém Těšíně zahájili pietní akt ke Dni památky obětí Katyně, který v České republice pořádá Katyňská rodina.

U Katyňských pamětních desek se sešli členové Rodiny, aby uctili památku svých blízkých zavražděných sovětským režimem v Katyni. Slova na uvítanou pronesl ke shromážděným předseda představenstva Rodiny Jan Rylko. Připojili se k nám čestní hosté, mezi nimiž byli: generální konzulka Polské republiky v Ostravě Izabella Wołłejko-Chwastowicz, místostarosta Českého Těšína Vít Slováček, starostka Cieszyna Gabriela Staszkiewicz, předseda Kongresu Poláků v ČR Mariusz Wałach, zástupce ZG PZKO Stanisław Kołek, ředitelka Polského gymnázia H. Sienkiewicze Maria Jarosłowicz, ředitelka Polského gymnázia v Cieszyně Maria Jarosłek.

U Katyňských pamětních desek zazněla poezie S. I. Galczyńského v podání studenta gymnázia. Farář Martin Piętak zdůraznil, že je důležité si uvědomit, že zlo se nerodí někde daleko na frontě, ale v lidském srdci. Právě tam začíná.

– Svatý Pavel ve svém listu krásně napsal: přemáhejte zlo dobrem,” dodal. Společnou modlitbu za zavražděné vedl pater Sebastian Jarczyk společně s farářem M. Piętákem. Po položení květin zazněla již tradičně “Rota”.

Oslavy pokračovaly v KaSS “Strzelnica”, kde konzulka Izabella Wołłejko-Chwastowicz s dojemnými slovy na rozloučenou poděkovala Rodině za její sílu a odvahu při pěstování památky obětí katyňského masakru. Slova Sebastiana Karwata, vedoucího Katyňského muzea ve Varšavě, adresovaná Rodině, předala účastníkům setkání H. Pijarska … “Vážení přátelé Katyňské rodiny v České republice, díky vaší vnitřní potřebě zachovat památku vašich blízkých, vaší náročné, ale prospěšné práci a všem iniciativám, které jste podnikali více než 30 let, se nepodařilo vymazat pravdu o katyňském masakru. Jste pamětí generací. Díky vám dnes můžeme nahlas říci, že ačkoli se Sovětům podařilo zabíjet lidi zákeřným a bestiálním způsobem, nikdy se jim nepodařilo vymazat z vaší a naší paměti životní příběhy Obětí, které jsou stále v našich srdcích. Tato nezhojená rána nám bude neustále připomínat, že jsme všichni součástí katyňské rodiny – vy, nesoucí paměť generací, a my, pokorní muzejníci zkoumající osudy vašich blízkých.” … Shromáždění měli také možnost seznámit se s osudem Rudolfa Bibra, vězně táborů NKVD v Kozelsku a Griazowci, který jako jeden z pouhých 395 polských válečných zajatců zázrakem přežil katyňský masakr. Představil je Stefan Król, jeden z autorů knihy o Rudolfu Bibrovi.

15. 03. 2024 (pátek) se v 11:00 hodin v Domě PZKO v Jablunkově konalo zasedání představenstva naší Rodiny. Byly dohodnuty termíny akcí na druhé čtvrtletí a jejich logistika.

20. 03. 2024 ve 12 hodin se na Wałce v Cieszyně konalo slavnostní shromáždění k 82. výročí fašistického zločinu, kdy nacisté na Wałce pověsili 24 Poláků, vojáků AK, kteří pocházeli z obou stran řeky Olzy, při ukázkové popravě. Jednalo se o největší hromadnou ukázkovou popravu na Těšínském Slezsku během druhé světové války. Vzpomínkový projev přednesla starostka města Cieszyn paní Gabriela Staszkiewicz. K pomníku obětí byly položeny květiny, kněží vedli modlitbu a přítomní zazpívali (a capella) hymnu a Rotu. Tohoto obřadu se zúčastnila také delegace katyňské rodiny v České republice ve složení: Jan Broda, Anna Grzegorzowa, Halina Vittowa, Wanda a Edward Firlovi, Jadwiga Palowska, Edward Szotkowski, Stanisław Pindej, Marta a Emil Szostekovi. Děkujeme všem, kteří důstojně reprezentovali naši Rodinu. Zpráva: Jan Broda

26. 02. 2024 jsme se sešli na pečení placku v Domě PZKO v Jablunkově. Členové Rodiny hodovali společně s doprovodem. Uskutečnili jsme procházku spojenou s prohlídkou města Jablunkova, jeho historické části, hřbitova a zajímavých míst. Setkání považujeme za úspěšné a hodné opakování. Po setkání následovala schůze představenstva.

27. 01. 2024 se ve Stonavě konal pietní akt k uctění památky obětí ozbrojeného konfliktu o Těšínské Slezsko v roce 1919. Akci pořádal Generální konzulát Polské republiky v Ostravě. I letos byly za účasti čestné asistence polské pohraniční stráže položeny věnce na hroby polských vojáků na hřbitovech v Olbrachcicích a Suché Górné.

Ve Stonavě nás zastupovala naše delegace ve složení J. Hokowa, W. Niemiec, S. Piszczek, J. Rylko, W. Zmija.

2023

11. 12. 2023 se v KaSS Střelnice v Českém Těšíně konala členská schůze naší rodiny spojená s předvánočním setkáním. Jednomyslně byla přijata usnesení týkající se finanční a meritorické zprávy za rok 2023 a také usnesení týkající se plánu práce a rozpočtu na rok 2024. Bylo vysloveno přání prosincovým oslavencům, poděkování J. Brodovi a W. Niemcovi za dokumentaci naší činnosti, T. Chorzempovi za přípravu, jako každý rok, přáníček, pak J. Markové za nápad a T. Chorzempovi za realizaci Kalendáře naši Rodiny na rok 2024.

Do sváteční nálady nás naladil mistr slova Karol Suszka a koncert koled v podání skupiny Ta Grupa. Po vyslovení přání a tradičním lámání vánoční oplatky byly účastníkům předány dárky (drobné věcné dárky financované Nadací FPPnW im. J. Olszewskiego). Nepřítomným byly balíčky doručeny. Setkání jsme ukončili společným zpěvem koled.

Rádi bychom poděkovali paní Izabelle Wołłejko-Chwastowicz, generální konzulce Generálního konzulátu Polské republiky v Ostravě, že s námi i v tomto dni byla.

10. 11. 2023 v 10:00 u Katyňských pamětních desek na Konteszynci v Českém Těšíně začaly za účasti členů Rodiny, čestných hostů a zástupců médií oslavy našeho Dne nezávislosti. Byli s námi – konzul Generálního konzulátu Polské republiky v Ostravě S. Bogowski, starosta města Cieszyn G. Staszkiewicz, praporní pošta Policejní rodiny 1939r. se sídlem v Katovicích, starosta Českého Těšína Vít Slováček, předseda ZG PZKO H. Legowicz, za Komisi regionální historie při ZG PZKO S. Gawlik.
Slavnost poctili recitací studenti polského gymnázia Juliusze Słowackého.
Po vzpomínkových projevech, modlitbě, položení květin a společném zpěvu “Roty” pokračovaly oslavy v KaSS Střelnice v Českém Těšíně. Tam jsme si vyslechli přednášku Dr. Olgierda Ławrynowicza, zástupce ředitele Ústavu archeologie Lodžské univerzity o průběhu výzkumů na místech činu, které prováděli polští historici a archeologové – “Lexikon katyňské archeologie (1990-2015)”.

13. 10. 2023 v 11:00 se v Domě PZKO v Jablunkově konalo zasedání představenstva naší Rodiny. Byly dohodnuty konečné termíny našich listopadových a prosincových akcí.

22. 09. 2023 v 10:30 hod. se v Domě PZKO v Jablunkově uskutečnilo zasedání představenstva Rodiny. Byla shrnuta činnost do konce září a rozhodlo se o logistice akcí do konce roku.

19. 09. 2023 u památníku na popravišti dvanácti obětí nacistického zločinu v lese, poblíž hrobu obětí u dolu Barbara v Karviné, se konalo vzpomínkové setkání, na kterém naši rodinu zastupoval Wiesław Niemiec.

11. 09. 2023 v den 91. výročí letecké katastrofy dvou polských letců, Franciszka Żwirky a leteckého konstruktéra Stanisława Wigury, se na letišti Żwirkowisko v Cierlicku Kościeleci konala vzpomínková slavnost. Slavnostní ceremoniál u pomníku letců proběhl podle vojenských ceremoniálů za účasti reprezentační roty letectva z 41. výcvikové letecké základny v Dęblinu. Této dojemné slavnosti se zúčastnila také pětičlenná delegace naší katyňské rodiny v České republice ve složení Tadeusz Chorzempa, vedoucí delegace, Jolanta Hoková, Stefania Piszczek, Jiřina a Jan Brodowie.

05. 08. 2023 (sobota) U pomníku obětem Životické tragédie se konal vzpomínkový ceremoniál. Ceremoniálu se zúčastnila čtyřčlenná delegace Katyňské rodiny v České republice: Anna Grzegorzowa, Halina Vittova, Krystyna Roszak a Wiesław Niemiec. Reprezentace RK položila květiny k pomníku obětem Životické tragédie. Osobně děkuji členům naší delegace za účast a organizaci tohoto zájezdu. Ze zdravotních důvodů jsem se nemohl osobně zúčastnit – děkuji Jan Broda.

19. 05. 2023 Vlastenci na dvou kolech. Účastníci 16. setkání motorkářů, pojmenovaného po veliteli Wiktoru Węgrzynovi navštívili Těšínské Slezsko a položili v Jablunkově květiny na hrob svého přítele a našeho čestného předsedy, zesnulého Józefa Pilicha.

05. 05. 2023 v 10:00 hodin se u Katyňských pamětních desek konala vzpomínková slavnost u příležitosti Dne Polonie a Poláků v zahraničí, Dne vlajky ( 2. 5.), Výročí Ústavy z 3. května a Dne ukončení druhé světové války (8. 5.). Členové Rodiny spolu s čestnými hosty pokračovali v oslavách v KaSS “Střelnice”.

17. 04. 2023 Den památky obětí Katyně. V 10:00 hod. u Katyňských pamětních desek na Konteszynci v Českém Těšíně začala vzpomínková slavnost u příležitosti Dne památky obětí Katyně, kterou každoročně pořádá Katyňská Rodina v České republice. U Katyňských pamětních desek se sešli členové Rodiny spolu s pozvanými hosty, aby se poklonili a uctili památku svých blízkých. Jan Ryłko, předseda předsednictva RK v ČR, zdůraznil význam slova pamět na ty, kteří byli zavražděni a ponechani na nelidské zemi. Vyjádřil také naději, že se pěstování a udržování tohoto slova ujme generační obměna – naši nástupci.

Halina Pijarská, místopředsedkyně představenstva RK v ČR, se podělila s účastníky emotivně silnými slovy písně “Katyň” od barda Solidarity, Jacka Kaczmarského. Odvolala se také na slova svého otce Józefa Pilicha – “…ctíme a vážíme si vzpomínku na tyto události proto, aby se lidstvo již nikdy nesnížilo k takové krutosti…” a uzavřela slovy, že se bohužel z historie neučíme – nyní trpí Ukrajina a my s ní. Slavnostního aktu se mimo jiné zúčastnili Izabella Wołłejko-Chwastowicz, generální konzulka Polské republiky v Ostravě, Vít Slováček, místostarosta Českého Těšína, Gabriela Staszkiewicz, starostka Cieszyna, Sebastian Karwat, zástupce Katyňského Muzea ve Warszawie, Stanisław Gawlik z Komise regionální historie ZG PZKO a bývalý senátor Jerzy Cieńciała. Společně s kněžími, Sebastianem Jarczykem a Januszem Kożusznikem, se shromáždění modlili za zavražděné. Po položení květin zazněla jako tradičně “Rota”.

Oslavy pokračovaly v KaSS “Střelnice”, kde konzulka Izabella Wołłejko-Chwastowicz dojemnými slovy poděkovala rodině za její sílu a odvahu při pěstování památky obětí katyňského masakru. Ke shromážděným promluvili také paní Gabriela Staszkiewicz, pan Sebastian Karwat a Jerzy Cieńciała, nyní již člen naší Rodiny. Rádi bychom poděkovali všem, kteří v tomto dni byli s námi.

20. 03. 2023 “Pod Wałką” v Cieszynie, se jako každý rok ve 12:00 hod. konalo slavnostní hlášení v den výročí zavraždění 24 vojáků ZWZ AK nacistickým okupantem. Katyňskou rodinu na těchto obřadech zastupovali Jan Broda, Anna Grzegorzová, Krystyna a Franciszek Filipkovi, Halina Vittová, Edward Firla s manželkou Wandou a její sestrou Jadwigou Palowskou, Stanisław Pindej a Edward Szotkowski.

17. 03. 2023 v Domě PZKO Jablunkov se konalo zasedání představenstva Rodiny. Byla dořešena logistika, stanoveny podrobnosti a rozděleny úkoly týkající se organizace našich vzpomínkových oslav do konce druhého čtvrtletí. Byly vybrány delegace pro výroční akce do konce května.

17. 02. 2023 se v pohostinných prostorách Domu PZKO v Jablunkově uskutečnilo zasedání představenstva naší Rodiny. Odstoupení Heleny Vittové z funkce člena představenstva a zároveň její převzetí funkce předsedkyně revizní komise bylo přijato jednomyslně. Auditní výbor tedy od 17. 2. 2023 pracuje ve složení: Helena Vittová, Anna Grzegorzová, Krystyna Roszak.

Do představenstva byla jednomyslně přijata paní Jolanta Hoková, která od tohoto okamžiku přebrala vedení běžných financí Rodiny. Byla vypracována logistika plánu práce na rok 2023, stanoveny termíny schůzí, setkání a akcí pořádaných Rodinou.

29. 01. 2023 Stonava – v rámci oslav výročí na počest dvaceti zavražděných vojáků wadowického 8. a 12. pěšího pluku a polských policistů, kteří padli v československo-polské válce v lednu 1919r. Katyňskou rodinu zastupovali předseda představenstva Jan Ryłko, Stefania Piszczek a Jolanta Hoková.

Po skončení obřadu velvyslanec Polské republiky v Praze pan Mateusz Gniazdowski, generální konzulka Polské republiky v Ostravě paní Izabella Wołłejko-Chwastowicz, ředitel odboru školství, kultury a odkazu Ministerstva obrany pan Paweł Hut, naše delegace, jakož i zástupci polských organizací a médií na Zaolší položili kytice a zapálili věčné ohně u Katyňských desek v Českém Těšíně na Kontešinci.

2022

09. 12. 2022 (pátek) v 10 hod. se v KaSS Střelnice konala členská schůze naší rodiny spojená s předvánočním setkáním. Setkání bylo věcné, zajímavé, radostné, rodinné a emotivní – takoví prostě jsme. Bylo přijato usnesení o přijetí věcné a finanční zprávy za rok 2022 a o plánu práce a rozpočtu na rok 2023. Zhlédli jsme film z výletu do Lądku Zdroje, který připravil náš dokumentarista Jan Broda. Vyslovili jsme také poděkování panu Tadku Chorzempovi, který provedl výběr z kronik, sestavil a připravil k tisku pamětní publikaci: Třicáté výročí Katyně v České republice 1991-2021 a jako každý rok připravil unikátní pohlednice – velikonoční a vánoční. Naši Rodinu rozšířilí další čtyři členové – vítejte mezi námi!
V poledne se k nám připojili čestní hosté – generální konzulka Polské republiky v Ostravě Izabella Wolłejko-Chwastowicz, senátor České republiky Jiří Cienciała a herec a režisér Karol Suszka. Po vzájemných přáních a předání dárků připravených vedením Rodiny zazněla v kulturním programu poezie v mistrovském podání Karola Suszky. Zpěv koled pod vedením našeho Tadeusza Filipczyka byl proložen vánočními příběhy v jeho podání a všechny nás naladil na vánoční atmosféru. Bylo to skvělé, být spolu – kéž bychom mohli být spolu co nejčastěji. Na shledanou v roce 2023!

22-24.11. 2022 Odjezd do Lądku-Zdroje

Od roku 2019 dlouho plánovaný a netrpělivě očekávaný vzdělávací a integrační zájezd “Po stopách historie” se konečně uskutečnil. Opět jsme se vydali do Dolního Slezska. Tentokrát jsme se usadili v Lądku-Zdroji, který nás okouzlil nejen svou historií a architekturou, ale také přívětivou atmosférou. Navštívili jsme také Zámek na skále v Trzebieszowicích, který jako jeden z mála přežil válečný požár. Cílem výletu byla, kromě vzdělávací složky – návratu na historická místa této země, také integrace naší Rodiny.
Společně strávený čas je pro všechny účastníky zájezdu dalším krokem k sounáležitosti s naší Rodinou a společenstvím, které nás spojuje. Podařilo se nám to! Ve všech rozměrech! Společně – to zní hrdě!

11. 11. 2022 (pátek) v 10 hodin jsme zahájili oslavy Dne nezávislosti. U Katyňských desek na Kontešinci v Českém Těšíně se setkali členové Rodiny a čestní hosté. Po vzpomínkových projevech a položení květin oslavy pokračovaly v KaSS Střelnice v Českém Těšíně.

26. 09. 2022 (pondělí) v 11.00 hod. zasedání představenstva v Domě MK PZKO Jablunkov

11. 09. 2022 (neděle) vzpomínková slavnost na Żwirkowisku / Těrlicko – Těrlicko je místem tragické smrti polských pilotů Stanisława Wigury a Franciszka Żwirky dne 11. září 1932. Naši rodinu na letošní vzpomínkové slavnosti zastupovali manželé Zosia a Tadeusz Chorzempowie.

13. 08. 2022 v 18 hod. se u Katyňských pamětních desek na Konteszynci v Českém Těšíně setkala delegace Katyňské rodiny v České republice s účastníky XXII. mezinárodního srazu motocyklistů Katyň pojmenovaného po veliteli Viktoru Wegrzynovi v počtu asi padesáti motorkářů. Všichni příznivci naší Rodiny, kteří chtěli být v tento den s námi, se také připojili. Na Konteszynci účastníky srazu přivítala delegace Katyňské rodiny v ČR, zástupci regionálního tisku – Głosu, Zwrotu, paní Helena Legowicz, předsedkyně ZG PZKO a vedení Komorní pěvecké skupiny TA GRUPA PZKO v Českém Těšíně v osobách Danuta a Marek Siderek.

Po slavnostních projevech paní Janiny Markowé, členky představenstva RK v ČR, a pana Mirosława Wenglorze, člena představenstva SMMRK, pronesl kaplan shromáždění spolu s přítomnými modlitbu. Tradičně byly položeny věnce a zapáleny svícny. Slova díků patří řečníkům, účastníkům shromáždění, členům RK v ČR a lidem, pro které bylo setkání u Katyňských pamětních desek v tento den významnou událostí.

Mimořádné poděkování patří přítomné na setkání paní Marcie Pilich, vdově po zesnulém Józefie Pilichu, dlouholetém předsedovi Rodiny s titulem čestného předsedy Katynské Rodiny v ČR, který zahájil tradici návštěvy účastníků mezinárodního srazu motocyklistů Katyň u Katyňských pamětních desek Českém Těšíně na Konteszynci.

Za setkání a vzpomínku účastníkům mezinárodního srazu motocyklistů Katyň děkuji členové a představenstvo RK v ČR.
Reportáž ze setkání připravil člen představenstva RK v ČR pan Jan Broda.

04. 08. 2022 byla vzdána pocta těm, kteří byli zastřeleni v Životicích. V tomto roce uplynulo 76 let od této tragédie. Pietní vzpomínky se zúčastnili mimo jiné ministr obrany ČR Lubomír Metnar, generální konzulka Polské republiky v Ostravě Izabella Wołłejko – Chwastowicz, delegace společenských organizací, zástupci Kongresu Poláků a Polského kulturně-osvětového svazu v ČR, představitelé polských a českých samospráv, duchovní, veteráni, skauti, příbuzní zavražděných a obyvatelé Životic. Katyňskou rodinu v České republice důstojně reprezentovali manželé Jan a Jiřina Brodovi.

17. 06. 2022 v 10 hodin se v Domě MK PZKO Jablunkov konalo zasedání představenstva RK v ČR. Byl dohodnut plán činností na nejbližší období.

13. 05. 2022 (pátek) Svátek Ústavy z 3. května / konec druhé světové války
U příležitosti Dne ústavy 3. května a konce druhé světové války se konala vzpomínková slavnost, kterou uspořádala Katynská Rodina v ČR. Členové naší Rodiny a všichni, kteří si přáli být v tento den s námi, se sešli u Katyňských pamětních desek v Českém Těšíně na Konteszynci. Po krátkém obřadu u památníku pokračovali shromáždění členové rodiny a čestní hosté v oslavách v KASS Střelnice v Českém Těšíně. Zveme vás k prohlídce zprávy a fotodokumentace.

Představenstvo Katynské Rodiny v ČR

Duben 2022 Pamětní publikace: Třicáté výročí Katyňské rodiny v České republice 1991-2021; Kronikáři třicátého výročí: S.Ryłko, H.Wranik, H.Vittová, A.Grzegorzová, T.Chorzempa. Fotodokumentace aktivit rodiny od roku 2017: ing. Jan Broda, člen představenstva KR v ČR. Výběr z kronik, sestavení a příprava tisku: T. Chorzempa, člen předsednictva KR v ČR; Náklad financován doc. ing. J. Cienciała, senátorem Parlamentu ČR, přítelem KR v ČR, Rok vydání: duben 2022

13. 04. 2022 (středa) Den paměti Katyňských Obětí

Jako každý rok se členové rodiny sešli v 10 hodin u Katyňských pamětních desek v Českém Těšíně, aby vzdali hold a uctili památku svých blízkých. Jejich památka je v našich srdcích! V tento významný den s námi byla Edyta Wodzyńska-Andreewa konzulka Generálního konzulátu Polské republiky v Ostravě, senátor ČR Jerzy Cienciała, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Stanislav Folwarczny, starostka Českého Těšína Gabriela Hřebačková, starostka Cieszyna Gabriela Staszkiewicz, delegace Sdružení RK v Katovicích, delegace rady Kongresu Poláků v ČR, předsedkyně ZG PZKO Helena Legowicz, ředitelka polského Gymnázia Juliusze Słowackého Maria Jarnot a zástupci médií. Modlitbu za zavražděné přednesli páter Sebastian Jarczyk a páter senior Janusz Kożusznik. Agnieszka Szotkowska oslovila mladou generaci poezií. Obřad u pomníku tradičně končí zpěvem “Roty”.

Oslavy pokračovaly v KASS Střelnice v Českém Těšíně. Tam ke shromážděným se svým poselstvím promluvili senátor J. Cienciała a náměstek hejtmana S. Folwarczny. Byly přečteny dopisy vedoucího Úřadu pro válečné veterány a oběti represí J. J. Kasprzyka a státního tajemníka vládního zmocněnce pro Polonii a Poláky v zahraničí J. Dziedziczaka. Setkání poctil svým přednesem přítel naši Rodiny Karol Suszka.

Představenstvo Katynské Rodiny v ČR

4-11. 04. 2022 Naše výstava „Katyń Pamięć Narodu“ v hlavní hale Parlamentu Polské republiky

V souvislosti s výše uvedeným se 6. dubna ve 12:30 uskutečnilo vzpomínkové setkání se zástupci Kanceláře prezidenta Polské republiky, Senátu Polské republiky a Ministerstva národní obrany, které připravila Katyňská Rodina v ČR . Zvláštní poděkování patří senátorovi Andrzejowi Pająkowi za podporu realizace tohoto projektu a paní Izabelli Wołłejko–Chwastowicz, generální konzulce Polské republiky v Ostravě, za jeho financování.

20. 03. 2022 (neděle), 12 hod., Pod Wałką, Cieszyn – delegace naší rodiny se zúčastnila oslav 80. výročí zavraždění 24 vojáků ZWZ AK nacistickým okupantem
18. 03. 2022 (pátek) v 10:00 hodin v Kulturním centru Střelnice v Českém Těšíně se konala Členská schůze Katyňské rodiny v České republice z.s.

2021

V roce 2021 byl vypracován scénář, na jehož základě připravil správce našich webových stránek, Tomek Ryłko, multimediální prezentaci přednášky “Historie Katyňského zločinu”. Přednášky vedl Jan Rylko, předseda představenstva Katyňské Rodiny v ČR, v osmých a devátých třídách PSP na Zaolší (celkem asi 150 žáků a 20 učitelů dějepisu). Žákům a učitelům byla také předána pamětní publikace “Katyň – paměť národa”. Projekt se těšil velké oblibě a chceme, aby se stal nedílnou součástí našich aktivit.
10. 12. 2021 Schůze představenstva Katyňské rodiny v ČR
12. 11. 2021 Oslava Svátku znovuzískání nezávislosti
11. 10. 2021 Otevření výstavy v Katyňském Muzeu
18. 09. 2021 Přenesená vzpomínková akce “80/81 let Katyňského Zločinu –pamatujeme!”
03. 05. 2021 Svátek Ústavy z 3. května
04. 04. 2021 Velikonoční přání

2020

24. 12. 2020 Vánoční přání
11. 12. 2020 Schůze představenstva v domě MK PZKO Jablunkov
30. 10. 2020 Rozloučení s Čestným Předsedou Představenstva naší rodiny, zesnulým Józefem Pilichem
11. 09. 2020 Během svého pobytu na Zaolší státní tajemník v Kanceláři Předsedy Rady Ministrů a také vládní zmocněnec pro Polonii a Poláky v zahraničí Jan Dziedziczak spolu s Generálním konzulem p. Izabellą Wołłejko–Chwastowicz položili květiny u Katyňských pamětních desek v Českém Těšíně na Kontešinci. Rodinu Katyňskou v ČR reprezentovali Jan Ryłko a také Halina a Marian Pijarscy.
18. 05. 2020 Rozloučení s p. Stanisławą Ryłko
28. 04. 2020 Vysílání „Przystanek Zaolzie“ w TVP POLONIA o naší Rodině
22. 04. 2020 Báseň – Jeszcze w zielone gramy
14. 04. 2020 Báseň – My a świat
12. 04. 2020 Velikonoce – Přání
04. 04. 2020 Oslava u příležitosti 80. výročí Katyňského Zločinu – pozvánka a zrušení
10. 02. 2020 Valná hromada Katyňské Rodiny
13. 01. 2020 První schůze představenstva Katyňské rodiny v ČR v novém roce

2019

09. 12. 2019 Sraz členů Katyňské rodiny v ČR spojený s předvánoční besídkou
05. 11. 2019 Příležitostní schůze – 101. výročí znovuzískání nezávislosti Polska
10-11. 09. 2019 Edukačně-integrační zájezd Dolní Slezsko / zámek Książ, zámek Moszna
03. 05. 2019 Sraz na Kontešinci – Oslava Ústavy z 3. května
12. 04. 2019 Oslava 79. výročí Katyňského Zločinu – Český Těšín, Kontešinec – Videozáznam: Youtube
19. 01. 2019 Setkání s vánočním oplatkem v Katovicích

2018

04. 12. 2018 Členská schůze a předvánoční besídka
05. 11. 2018 Oslava ke 100. výročí nezávislosti Polska. Hosté – Generální Konzul Polska p. Janusz Bilski, který měl u této příležitosti proslov, předseda PZKO paní Helena Legowicz a členové Katyňské rodiny v Katovicích, kteří dorazili s reprezentačním praporem, oslavu zkrášlil pěvecký soubor Polského Gymnázia „Collegium Iuvenum”, později vyznamenán „zlatým pásmem“ Mezinárodní pěvecké soutěže „Varsovia Cantat“. Poté následovala schůze představenstva
30. 09. 2018 Ostrava – Konzulát PL, setkání u příležitosti dnů NATO a vzdušných sil AČR. Zúčastnili se: p. Witoszkowie, pp. Grzegorz Anna, Witt Helena
20-21. 09. 2018 Poznávací zájezd do Żywca a Pławniowic (30 členů). Navštívili jsme Městské museum s miniaturami a Pivovarnické museum, návštěva pivovaru s degustací. Exkurze stříbrných dolů v Tarnowských Horách s výjižďkou lodí v podzemních jeskyních
03. 05. 2018 Český Těšín – Kontešinec, oslavy u příležitosti vzniku Ústavy z 3. května
15. 04. 2018 Český Těšín – Kontešinec, setkání u příležitosti dne Paměti o Katyňském Zločinu a Dne paměti o obětech fašismu, mj. polských vojáků AK, popravených v Cieszynie „Pod Wałką” – položení květin a zapálení svíček
11. 04. 2018 Poznávací výlet do Katowic (30 členů). Návštěva výstav (Světlo historie, Horní Slezsko napříč dějinami, Všeho se dosahuje nadějí, kulturní dědictví Reformace). Pocta padlým a popraveným policistům, položení květin u pomníku na náměstí Andrzeje naproti Kasárenského Kostela. Setkání s členy spřátelené KR z Katowic
10. 04. 2018 Slavnostní nástup na Kontešinci (FB video)

1990 – 2015

13. 11. 2015 Účast na oslavách Dne nezávislosti na Velvyslanectví PL v Praze – přítomen Józef Pilich
03. 11. 2015 Účast na vzpomínkovém srazu u pomníku na Kontešinci u příležitosti Památky zesnulých – spolu s členy Kola polských válečných veteránů v ČR, položení květin, zapálení svíček (následně sraz v kavárně Avion)
18. 09. 2015 Účast na oslavách „Dnů NATO” – Firla Wanda, Pilich Marta, Pilich Józef
08. 08. 2015 Účast na vzpomínkových oslavách v Životicích, místa exekuce 36 nevinných mužů – Pilichowie, Witoszkowie, Wranikowie
26. 05. 2015 Účast na oslavách u příležitosti svátku Ústavy z 3. května v Generálním konzulátu v Ostravě. Zúčastnili se: p. Witoszkowie, p. Firlowie, p. Popek, p. Pilichowie. Účast na oslavách svátku 3. května na Polském velvyslanectví v Praze – p. Witoszek
24. 04. 2015 75 let Evropské paměti o Katyni – pamětní slavnost obětem u Pomníku na Kontešinci a následně v prostorech KaSS „Střelnice”, u příležitosti 75. výročí Katyňského zločinu – 135 členů a simpatizantů KR v ČR
13. 04. 2015 Účast na slavnostním odhalení pamětních tabulí na počest zavražděným Istebňanům, zůčastnili se: Pilich Marta, Kozera Lidia, Pilich Józef
12. 04. 2015 Účast na slavnostním odhalení pamětních katyňských tabulí v Ustroni, účast: Firla Edward, Firla Wanda, Pilich Marta i Pilich Józef

25. 05. 2011 Otevření výstavy „Katyń paměť národa“ v Senátu PL
29. 04. 2011 Odhalení tří pamětních jmenných tabulí obětem Katyně na Kontešinci
30. 04. 2010 Slavnostní akademie – 70 let poté…
28. 04. – 09. 05. 2010 Výstava “KATYŇ PAMĚT NÁRODA“ v Českém Těšíně
07. 05. 1994 Odhalení pamětní tabule: Na věčnou památku polským důstojníkům a policistům ze Zaolší zavražděným v Katyni, Charkově, Mednoje a jiných místech poprav – Sdružení Katyňská rodina v ČR
09. 03. 1991 Založení Sdružení Katyňská rodina v ČR
21. 08. – 15. 09. 1990 Výstava „KATYŇ“ u příležitosti Světového srazu Záolzáků

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.