Rodzina Katyńska w Republice Czeskiej


Rok 2023 rokiem Wisławy Szymborskiej

Decyzją Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z listopada 2022r. ustanowiono, że Wisława Szymborska będzie patronką roku 2023.

W tym roku przypada bowiem 100. rocznica urodzin Wisławy Szymborskiej, jednej z najpopularniejszych polskich poetek i eseistek. Wisława Szymborska jest autorką trzynastu tomów poetyckich, laureatką literackiej Nagrody Nobla za 1996 rok, została uhonorowana najwyższym odznaczeniem państwowym − Orderem Orła Białego. Wiersze Szymborskiej przetłumaczono na ponad czterdzieści języków, jej twórczość spotyka się wciąż z żywym odbiorem zarówno Polsce, jak i za granicą. Poznajmy i my choć jej cząstkę…

Zacznijmy od jednego z najbardziej znanych jej wierszy.

Nic dwa razy

Nic dwa razy się nie zda­rza
i nie zda­rzy. Z tej przy­czy­ny
zro­dzi­li­śmy się bez wpra­wy
i po­mrze­my bez ru­ty­ny.

Choć­by­śmy ucznia­mi byli
naj­tęp­szy­mi w szko­le świa­ta,
nie bę­dzie­my re­pe­to­wać
żad­nej zimy ani lata.

Żaden dzień się nie po­wtó­rzy,
nie ma dwóch po­dob­nych nocy,
dwóch tych sa­mych po­ca­łun­ków,
dwóch jed­na­kich spoj­rzeń w oczy.

Wczo­raj, kie­dy two­je imię
ktoś wy­mó­wił przy mnie gło­śno,
tak mi było, jak­by róża
przez otwar­te wpa­dła okno.

Dziś, kie­dy je­ste­śmy ra­zem,
od­wró­ci­łam twarz ku ścia­nie.
Róża? Jak wy­glą­da róża?
Czy to kwiat? A może ka­mień?

Cze­mu ty się, zła go­dzi­no,
z nie­po­trzeb­nym mie­szasz lę­kiem?
Je­steś – a więc mu­sisz mi­nąć.
Mi­niesz – a więc to jest pięk­ne.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.